Sổ lệnh

Giá (VNDC) Số lượng Tổng (VNDC)
  • 5,600 VNDC

Markets

Loại đồng Giá Biên độ

Lịch sử Trade

Số lượng (TDC) Giá (VNDC) Thời gian

Markets

Loại đồng Giá Biên độ

Sổ lệnh

Giá (VNDC) Số lượng Tổng (VNDC)
  • 5,600 VNDC

Lịch sử Trade

Số lượng (TDC) Giá (VNDC) Thời gian