Điều khoản sử dụng


Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận điện tử giữa bạn (sau đây gọi là "Người dùng") và Trustdex.io (sau đây gọi là "TRUSTDEX.IO") áp dụng cho việc sử dụng trang web này, tất cả các dịch vụ, sản phẩm và nội dung do Trustdex.io cung cấp.

Như được sử dụng trong tài liệu này, " Trustdex.io " là Trustdex Global LTD, bao gồm nhưng không giới hạn, chủ sở hữu, giám đốc, nhà đầu tư, nhân viên hoặc các bên liên quan khác.

Các Điều khoản Sử dụng này là một tài liệu quan trọng mà Người dùng phải cân nhắc cẩn thận khi lựa chọn có nên vào trang web và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm và nội dung của Trustdex.io. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi đồng ý.

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu và tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc và quy định thuộc thẩm quyền cụ thể của mình có thể áp dụng cho Người sử dụng liên quan đến việc sử dụng tất cả các dịch vụ, sản phẩm và nội dung của Trustdex.io.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng, bạn đồng ý và chấp nhận tất cả các chính sách được xuất bản trên trang web này.

NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, KHÔNG ĐƯỢC TIẾP CẬN TRANG WEB NÀY VÀ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG CỦA TRUSTDEX.IO.

1. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải thích theo các định nghĩa được cung cấp dưới đây:

1.1.1. Tài khoản: có nghĩa là một tài khoản được đăng ký bởi Người sử dụng trên nền Trustdex.io.

1.1.2. Người Mua: có nghĩa là Người dùng Gửi Đơn đặt hàng để mua tài sản vô hình thông qua platform.

1.1.3. Tiền hoa hồng: là khoản phí do hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, v.v ...).

1.1.4. Tài sản vô hình: nghĩa là đại diện số hóa được phân quyền theo kiểu peer-to-peer (ví dụ: bitcoin, litecoin, ethereum, v.v.).

1.1.5. Tiền gửi: có nghĩa là một giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền vào Tài khoản.

1.1.6. Tiền tệ Fiat: có nghĩa là đồng tiền do chính phủ ban hành, được chỉ định là đấu thầu hợp pháp tại quốc gia phát hành thông qua Nghị định, quy định hoặc luật của chính phủ.

1.1.7. Giao dịch ký quỹ: có nghĩa là giao dịch đòn bẩy khi Người dùng có thể giao dịch với các Khoản vay mượn thay vì của mình (tức là mở một vị trí sử dụng ít hơn so với vị trí thực tế này).

1.1.8. Đặt hàng: có nghĩa là một hướng dẫn của Người dùng mua hoặc bán tài sản vô hình đối với các điều kiện nhất định.

1.1.9. Nền tảng: có nghĩa là một môi trường được tạo ra bởi Trustdex.io cho phép thương mại hóa các khoản tài sản vô hình.

1.1.10. Phí chuyển khoản: là khoản phí ước tính mà TRUSTDEX.IO tính cước từ số dư của Người sử dụng để tiến hành xác nhận giao dịch.

1.1.11. Người bán: là người đặt hàng để bán tài sản vô hình thông qua platform

1.1.12. Trang web: có nghĩa là trang web TRUSTDEX.IO tại https://Trustdex.io.

1.1.13. Phí giao dịch: là khoản phí phải trả cho TRUSTDEX.IO cho mỗi giao dịch đã hoàn thành.

1.1.14. Giao dịch: có nghĩa là (i) chuyển tiền tệ hoặc tiền tệ Fiat của người sử dụng vào tài khoản của mình ("Giao dịch ký quỹ"); (Ii) chuyển tiền tệ, tiền tệ Fiat trong số Người dùng ("Giao dịch Trading"), (iii) rút tiền từ Tài khoản của mình ("Giao dịch Rút tiền ").

1.1.15. Người dùng: có nghĩa là một người hoặc một thực thể sử dụng Dịch vụ đồng ý với Điều khoản Sử dụng và là Người giữ Tài khoản.

1.1.16. Voucher: có nghĩa là một mã số có thể đổi lại chữ số, có thể được sử dụng để truyền tài sản vô hình giữa các Tài khoản.

1.1.17. Rút tiền: Là giao dịch chuyển khoản từ Tài khoản Người dùng sang tài khoản ngân hàng của ngân hàng hoặc tài khoản mở tại bất kỳ tổ chức tài chính nào khác.

2. 2. PHẠM VI CÁC DỊCH VỤ

2.1. Dịch vụ cho phép tất cả Người dùng Nền tảng thương mại tài sản vô hình với Người dùng khác.

2.2. Tùy thuộc vào nơi cư trú của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng không thể sử dụng tất cả các chức năng của Trang Web. Trách nhiệm của Người sử dụng là tuân theo các luật lệ và luật pháp đó tại nơi cư trú và / hoặc nơi Người sử dụng truy cập trang này.

2.3. Người sử dụng xác nhận và đồng ý rằng, khi hoàn thành Giao dịch Trading, người đó đang giao dịch với Người dùng khác và TRUSTDEX.IO chỉ hoạt động như một người trung gian trong các Giao dịch đó chứ không phải là đối tác của bất kỳ thương mại nào.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

3.1. Người sử dụng có quyền vào và sử dụng trang web và các Dịch vụ, miễn là họ đồng ý và thực sự tuân thủ Điều khoản Sử dụng. Bằng cách sử dụng Trang web, Người sử dụng đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu trong tài liệu này.

3.2. Người sử dụng cam kết đọc toàn bộ Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào do TRUSTDEX.IO cung cấp.

3.3. Người dùng cam kết tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

3.4. Người dùng cam kết theo dõi tất cả và bất kỳ thay đổi nào trong Tài khoản của mình, nhưng không giới hạn ở vấn đề số dư tài khoản.

3.5. Người dùng cam kết ngay lập tức (nghĩa là ngay sau khi phát hiện) thông báo cho TRUSTDEX.IO về bất kỳ thay đổi bất thường, nghi ngờ, không rõ ràng hoặc bất thường trên Tài khoản của mình. Trong trường hợp thông báo muộn hoặc không thông báo, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng và TRUSTDEX.IO sẽ có quyền thực hiện thêm các bước tiếp theo, báo cáo với các cơ quan nhà nước liên quan.

3.6. Người sử dụng đồng ý rằng, bất cứ khi nào Giao dịch được thực hiện, hệ thống sẽ gửi và nhận các khoản tiền và / hoặc tiền ký quỹ cho / từ Tài khoản của Người mua và Tài khoản của Người bán mở trong tên của họ và thay mặt họ.

3.7. Người sử dụng cam kết thông báo cho TRUSTDEX.IO ngay lập tức về việc sử dụng trái phép Tài khoản hoặc mật khẩu của mình hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác qua email được gửi tới [email protected] Bất kỳ Người dùng nào vi phạm các quy tắc đã đề cập có thể bị chấm dứt, và sau đó chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh từ TRUSTDEX.IO hoặc bất kỳ người sử dụng Trang web nào.

3.8. Người dùng cam kết không sử dụng Dịch vụ để thực hiện hoạt động tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, rửa tiền, hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, tài trợ cho các tổ chức khủng bố hoặc hacker độc hại.

3.9. Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các thiệt hại gây ra và tất cả các hành động trách nhiệm pháp lý chống lại TRUSTDEX.IO vì vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc vi phạm pháp luật.

3.10. Không có điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Người sử dụng đối với gian lận cá nhân do vi phạm các điều khoản được ngụ ý bởi hoạt động của luật pháp hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không hạn chế hoặc loại trừ

3.11. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc xác định liệu bất kỳ giao dịch được dự tính nào phù hợp với họ dựa trên mục đích cá nhân, tình trạng tài chính và sự sẵn lòng có rủi ro của họ.

3.12. Tất cả các công cụ thanh toán được thêm vào Tài khoản của bạn, có thể đó là tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hoặc các tài khoản khác phải được đặt tên xác nhận là Chủ tài khoản. Bất kỳ nỗ lực chống đối nào khác sẽ được coi là gian lận.

4. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

4.1. Bằng cách đăng ký Tài khoản, Người dùng thể hiện và đảm bảo rằng họ:

4.2. Người sử dụng đại diện và bảo đảm rằng cá nhân đó sẽ chỉ sử dụng Nền tảng để thực hiện Giao dịch phù hợp với các điều kiện được quy định trong các Điều khoản này và họ được ủy quyền hợp pháp và có khả năng tham gia Giao dịch trên Nền tảng.

4.3. Người sử dụng đại diện và bảo đảm rằng các loại tài sản vô hình được ký thác vào Tài khoản thuộc về Người sử dụng và bắt nguồn từ các nguồn hợp pháp.

4.4. Người sử dụng đại diện và bảo đảm sẽ rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản của mình chỉ trong ví của mình, nếu không TRUSTDEX.IO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những hậu quả của lệnh rút tiền đó.

4.5. Người sử dụng đại diện và bảo đảm rằng tất cả các Giao dịch được thực hiện không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc luật hiện hành.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUSTDEX.IO

5.1. TRUSTDEX.IO có quyền đình chỉ Tài khoản của Người dùng và khóa tất cả các loại tài sản vô hình trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng Điều khoản Sử dụng bởi Người sử dụng.

5.2. TRUSTDEX.IO cam kết cung cấp Dịch vụ với nỗ lực tối đa, cẩn thận và phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này.

5.3. Trách nhiệm của TRUSTDEX.IO sẽ được giới hạn trong việc sử dụng những nỗ lực kỹ thuật hợp lý để đảm bảo nhận được sự chuyển đổi tài sản vô hình. Khi bắt đầu các giao dịch tài sản vô hình cho người dùng không phải là người sử dụng TRUSTDEX.IO, trách nhiệm TRUSTDEX.IO sẽ được hạn chế hơn nữa để đảm bảo chuyển các dữ liệu kỹ thuật cần thiết đến mạng lưới tài sản này.

5.4. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, TRUSTDEX.IO không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát lợi nhuận, mất mát doanh thu, mất mát kinh doanh, mất cơ hội, mất dữ liệu, mất mát gián tiếp hoặc gián tiếp, trừ khi tổn thất là do vi phạm Của Điều khoản Sử dụng bởi TRUSTDEX.IO.

5.5. TRUSTDEX.IO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố, sự cố, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của kết nối Internet, hoặc bất kỳ lý do nào khiến trang web của chúng tôi không đáp ứng tại bất kỳ thời điểm diễn ra giao dịch.

5.6. Trong trường hợp gian lận, TRUSTDEX.IO cam kết báo cáo tất cả các thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ và tất cả các thông tin được yêu cầu khác cho các cơ quan liên quan xử lý gian lận và vi phạm pháp luật. Người dùng nhận ra rằng tài khoản của họ có thể bị đóng băng vào bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào điều tra gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp khác.

5.7. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của TRUSTDEX.IO đối với gian lận cá nhân do vi phạm các điều khoản được ngụ ý bởi hoạt động của luật pháp hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không bị hạn chế hoặc bị loại trừ bởi luật pháp.

6. ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO CỦA TRUSTDEX.IO

6.1. TRUSTDEX.IO sẽ cung cấp Dịch vụ với sự chăm sóc và kỹ năng hợp lý và phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này.

6.2. Tất cả lệnh mua và bán được thực hiện trên Nền tảng, sẽ được quản lý theo cách ẩn danh để người mua và người bán không được làm quen với nhau. Giá giao dịch được tính trên cơ sở các đơn hàng khớp thực tế của Người mua và người bán tham gia vào quá trình đấu thầu trên Nền tảng này cùng với Phí giao dịch áp dụng.

6.3. TRUSTDEX.IO đại diện và bảo đảm rằng một khi các đơn đặt hàng mua hoặc bán các trong các giao dịch tài sản vô hình, các đơn đặt hàng đó có thể không bị hủy. Nó giữ tất cả các tài sản này chuyển giao và thu được tới mỗi Người dùng trong Tài khoản của mình tương ứng.

7. XÁC MINH NGƯỜI DÙNG

7.1. Các thủ tục nhận dạng và xác minh (còn gọi là 'Know Your Customer' hoặc 'KYC') được yêu cầu cho tất cả các Giao dịch, liên quan đến tài sản vô hình. TRUSTDEX.IO có thể áp dụng quy trình KYC đã đề cập đến Người dùng, người thực hiện Giao dịch độc quyền trong tài sản vô hình. Nếu Người dùng từ chối cung cấp tài liệu và thông tin bắt buộc, TRUSTDEX.IO có quyền chấm dứt ngay các Dịch vụ cung cấp cho Người sử dụng.

7.2. Bạn cam kết cung cấp cho TRUSTDEX.IO các tài liệu chính xác và có liên quan và thông tin cá nhân có trong đó. Trong trường hợp Người dùng cung cấp tài liệu giả mạo và thông tin cá nhân giả mạo, hành vi như vậy sẽ được hiểu là hoạt động gian lận.

7.3. Bằng cách này, bạn ủy quyền cho TRUSTDEX.IO trực tiếp hay gián tiếp (thông qua bên thứ ba) thực hiện bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết để kiểm tra tính phù hợp và chính xác của thông tin được cung cấp cho mục đích xác minh.

8. BẢO TRÌ TÀI KHOẢN

8.1. Trang web chỉ dành cho cá nhân và phi thương mại của Người Sử Dụng. TRUSTDEX.IO thận trọng trong việc duy trì tính bảo mật của Trang web và Dịch vụ. Bằng cách đăng ký với TRUSTDEX.IO người sử dụng đồng ý cung cấp cho TRUSTDEX.IO những thông tin hiện tại, chính xác và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của quá trình đăng ký, và để cập nhật thông tin đó.

8.2. Người dùng chỉ được đăng ký một Tài khoản trên Nền tảng. Như vậy, bất kỳ tài khoản bổ sung nào cũng có thể bị đình chỉ.

8.3. Người sử dụng đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ Tài khoản nào khác ngoài của chính mình, hoặc truy cập vào Tài khoản của bất kỳ Người dùng nào khác vào bất kỳ lúc nào, hoặc trợ giúp người khác truy cập trái phép.

8.4. TRUSTDEX.IO có quyền giới hạn số tiền cho việc tài trợ / thu hồi Tài khoản. TRUSTDEX.IO có thể đề nghị giới hạn số tiền hàng ngày, hàng tháng và mỗi lần giao dịch.

8.5. Người dùng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin trên Tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu, email, địa chỉ ví, số dư ví và tất cả các hoạt động kể cả Giao dịch thực hiện thông qua Tài khoản của mình. Nếu có hoạt động đáng ngờ liên quan đến Tài khoản của Người dùng, TRUSTDEX.IO có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ Người dùng, bao gồm các tài liệu xác thực và đóng băng Tài khoản cho thời gian xem xét. Người dùng có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật này hoặc chấp nhận chấm dứt Tài khoản của mình.

8.6. Việc tạo ra hoặc sử dụng Tài khoản mà không có sự cho phép rõ ràng trước từ TRUSTDEX.IO sẽ dẫn đến việc tạm ngưng ngay lập tức tất cả Tài khoản tương ứng, cũng như tất cả các lệnh mua / bán đang chờ xử lý. Bất kỳ nỗ lực nào để thực hiện hoặc hỗ trợ người khác (Người dùng hoặc các bên thứ ba khác) hoặc phân phối hướng dẫn, phần mềm hoặc công cụ cho mục đích đó sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản Người dùng đó. Chấm dứt không phải là biện pháp khắc phục độc quyền đối với vi phạm đó và TRUSTDEX.IO có thể quyết định thực hiện hành động tiếp theo đối với Người dùng.

9. TRADING

9.1. Nền tảng này cho phép Người dùng Gửi Đơn đặt hàng để mua hoặc bán tài sản vô hình

9.2. Người dùng nhận ra rằng một đơn đặt hàng chỉ nên được đệ trình sau khi xem xét cẩn thận và Người sử dụng hiểu và chấp nhận hậu quả của việc thực hiện. Người sử dụng đồng ý rằng ngay khi lệnh được thực hiện, giao dịch đó là không thể đảo ngược và không thể hủy. Các giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức khi có sự đồng ý của Người mua và Đơn đặt hàng của người bán mà không cần thông báo trước cho Người bán và Người mua và sẽ được coi là đã xảy ra vào ngày và thời gian thực hiện.

9.3. Số tiền đặt hàng tối thiểu và tối đa khác nhau cho mỗi cặp giao dịch và có thể được nhìn thấy trên Trang TRADE khi đặt hàng.

9.4. Người sử dụng chưa được xác minh không được phép rút bất kỳ khoản tài sản vô hình nào từ Tài khoản của họ trong vòng 60 phút sau khi Tài khoản được tạo.

9.5. Người sử dụng có thể sử dụng Chứng từ để chuyển đổi tài sản vô hình giữa các Tài khoản. Không có hoa hồng hoặc phí thu phí để tạo và mua lại Chứng từ. Voucher nên được sử dụng trước ngày hết hạn của TRUSTDEX.IO. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Chứng từ mua từ bên thứ ba hoặc mua bằng bất kỳ cách nào khác. Để tránh nghi ngờ, Người sử dụng cần tìm hiểu rõ và tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng Chứng từ mà mình mua được là chính hãng và có thể đổi lại.

9.6. Trong trường hợp Người sử dụng phát hiện ra hoạt động giao dịch, bao gồm các khoản tiền gửi không xác định và rút tiền, Tài khoản của người đó không phải là Người khởi tạo, Người sử dụng phải thông báo ngay cho TRUSTDEX.IO về phát hiện này và làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Nếu không, TRUSTDEX.IO có quyền đóng băng Tài khoản cho đến khi kết thúc điều tra.

9.7. TRUSTDEX.IO có thể bị buộc phải hủy bỏ hoặc thu hồi Giao dịch đã thực hiện rút tiền theo yêu cầu của các tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng có liên quan đến việc giải quyết các Giao dịch đó. Trong những trường hợp như vậy, Người sử dụng bắt buộc phải hợp tác với TRUSTDEX.IO để tìm ra lý do yêu cầu.

9.8. Số tiền đặt cọc tối thiểu cho Ethereum (ETH) là 0,001. Trường hợp số tiền thấp hơn 0,001 sẽ không được ghi nhận vào Tài khoản của bạn.

10. LỆ PHÍ GIAO DỊCH

10.1. Người sử dụng đồng ý thanh toán cho TRUSTDEX.IO phí giao dịch cho mỗi giao dịch đã hoàn thành.

10.2. Trước khi giao dịch, Người sử dụng phải xem xét mức phí giao dịch được công bố trên trang Biểu phí. Tuy nhiên, TRUSTDEX.IO có quyền thay đổi mức phí giao dịch theo thời gian cập nhật xuất bản trên trang Biểu phí.

10.3. Số tiền phí giao dịch sẽ tự động tính trong đơn vị tiền tệ, được chỉ định sau ký hiệu "/" trong cặp giao dịch sau Giao dịch liên quan. Như vậy, đối với BTC / USD, phí tính bằng USD; Cho LTC / BTC, phí BTC.

10.4. Giá tối thiểu cũng như số tiền đặt hàng tối thiểu khác nhau đối với mỗi cặp trao đổi và có thể được nhìn thấy trên Trang TRADE khi đặt hàng.

10.5. Lệ phí giao dịch, phí khác cũng như thủ tục thu phí có thể được TRUSTDEX.IO sửa đổi theo từng thời điểm và những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web.

11. BẢO MẬT TÀI KHOẢN

11.1. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của chứng chỉ Tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu, email, địa chỉ ví, số dư, và tất cả các hoạt động kể cả Giao dịch thực hiện thông qua Tài khoản.

11.2. Nhân viên của TRUSTDEX.IO sẽ không bao giờ yêu cầu Người Sử Dụng tiết lộ mật khẩu của họ. Bất kỳ thông báo nào Người dùng nhận được hoặc trang web mà họ truy cập yêu cầu mật khẩu, khác với trang TRUSTDEX.IO, phải được báo cáo cho TRUSTDEX.IO.

11.3. Bạn nên thay đổi mật khẩu của Người dùng thường xuyên (ít nhất mỗi ba (3) đến sáu (6) tháng) để giảm nguy cơ vi phạm về bảo mật liên quan đến Tài khoản. TRUSTDEX.IO cũng khuyên người sử dụng không nên chọn một mật khẩu có thể dễ dàng đoán ra từ những thông tin ai đó có thể biết hoặc thu thập được về Người dùng hoặc một mật khẩu có ý nghĩa. Người sử dụng không được phép cho phép bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc xem Người dùng truy cập tài khoản của mình.

11,4. Nếu Người dùng có bất kỳ mối quan tâm về bảo mật nào về Tài khoản của mình, các chi tiết đăng nhập, mật khẩu hoặc tính năng bảo mật khác bị mất, đánh cắp, chiếm dụng, sử dụng mà không có sự cho phép hoặc bị xâm nhập, Người dùng nên nhanh chóng thay đổi mật khẩu. Người sử dụng phải liên hệ ngay với Dịch vụ Hỗ trợ và không nên trì hoãn về việc thông báo mất mát, trộm cắp, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép Tài khoản, chi tiết đăng nhập, mật khẩu hoặc các tính năng bảo mật khác. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thông báo TRUSTDEX.IO không chính đáng không chỉ ảnh hưởng đến tính bảo mật của Tài khoản, và có thể dẫn đến việc Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại như vậy. Nếu Người dùng nghi ngờ người khác truy cập tài khoản của mình, Người sử dụng cũng nên liên hệ với một cơ quan chính phủ thích hợp và báo cáo vụ việc.

11.5. Người sử dụng phải cẩn trọng để đảm bảo rằng tài khoản e-mail của mình an toàn và chỉ được truy cập bởi Người sử dụng, vì địa chỉ e-mail của họ có thể được sử dụng để đặt lại mật khẩu hoặc liên lạc với Người sử dụng về Bảo mật của Tài khoản. TRUSTDEX.IO không thể chịu trách nhiệm về việc vi phạm tài khoản e-mail làm cho Giao dịch trái phép được thực hiện với xác nhận hợp lệ. Trong trường hợp bất kỳ địa chỉ e-mail nào đã đăng ký với Tài khoản của Người dùng bị xâm phạm, Người sử dụng không được trì hoãn thời gian thông báo Dịch vụ Hỗ trợ Liên hệ và có thể liên hệ ngay với nhà cung cấp dịch vụ e-mail của mình.