CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ


1. NỀN TẢNG

TRUSTDEX.IO bảo đảm cho bất cứ người dùng quyền được hoàn tiền trong trường hợp người dùng không hài lòng với chất lượng dịch vụ chúng tôi đã cung cấp.

Thêm vào đó, TRUSTDEX.IO công bố rằng Người dùng có quyền thay đổi quyết định của họ trong trường hợp Tài khoản người dùng đã được cấp tiền và được yêu cầu hoàn trả lại tiền của họ.

Ghi chú

 • Chính sách hoàn tiền này chỉ áp dụng riêng cho các khoản phí giao dịch và quỹ của người dùng.
 • Chính sách hoàn tiền này không bao gồm bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến mua bán tài sản vô hình giữa những Người dùng với nhau và không đề cập đến bất kỳ khoản hoàn trả nào cho tài sản đã mua.
 • TRUSTDEX.IO cam kết nỗ lực tối đa để hỗ trợ Người dùng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp liên quan đến việc hoàn tiền đối với tài sản vô hình đã mua.
 • Việc hoàn lại tiền và hoàn trả sẽ không quá số tiền gốc.

2. ĐỊNH NGHĨA

 1. Ngày ngân hàng: (xem thêm trong Điều khoản thanh toán).
 2. Ngày làm việc: có nghĩa là mọi ngày làm việc chính thức trong tuần
 3. Khoản tiền hoàn trả: là việc Ngân hàng phát hành trả lại tiền cho Người sử dụng do giao dịch gây tranh cãi và / hoặc gian lận.
 4. Tiêu chuẩn điều kiện: là một bộ các yêu cầu phải hoàn thành để hoàn lại tiền hoặc hoàn trả.
 5. Quỹ tài trợ: (xem thêm trong Điều khoản thanh toán).
 6. Form yêu cầu hoàn trả: là form mẫu của TRUSTDEX.IO mà người dùng cần hoàn thành khi có yêu cầu hoàn trả.
 7. Vốn: (xem thêm trong Điều khoản thanh toán).
 8. Ngân hàng phát hành: là ngân hàng phát hành thẻ thanh toán cho người dùng.
 9. Số tiền gốc hoàn lại: là số tiền của Phí giao dịch được khấu trừ từ 1 giao dịch xác định của Người dùng.
 10. Form yêu cầu hoàn tiền: là form mẫu của TRUSTDEX.IO mà người dùng cần hoàn thành khi có yêu cầu hoàn tiền.
 11. Hoàn tiền: có nghĩa là hoàn lại số tiền phí giao dịch do Người dùng đã trả đối với 1 giao dịch nhất định.
 12. Số tiền ban đầu trả lại : là số tiền Người dùng đã tích lũy vào tài khoản của người đó.
 13. Hoàn trả : có nghĩa là hoàn trả lại số tiền mà người dùng đã chuyển vào tài khoản của họ.
 14. Phí giao dịch : là bất kỳ khoản phí nào do 1 ngân hàng/tổ chức tài chính thu khi xử lý yêu cầu hoàn tiền hợp lệ.

Tất cả các điều khoản và định nghĩa khác trong Chính sách hoàn tiền này được sử dụng theo cùng một nghĩa như trong Điều khoản sử dụng.

3. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Người dùng đã chi trả cho các dịch vụ của TRUSTDEX.IO, nghĩa là đã trả phí giao dịch, hoặc đã nạp tiền vào tài khoản có thể yêu cầu hoàn tiền hoặc trả tiền theo Tiêu chí lựa chọn được nêu ra trong tài liệu này.

Hoàn tiền/Trả tiền sẽ chỉ được xem xét khi Người dùng tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn điều kiện. Trong trường hợp Người dùng không đáp ứng được bất kỳ tiêu chuẩn nào, TRUSTDEX.IO sẽ có quyền, theo ý riêng của mình, từ chối yêu cầu Hoàn lại/Trả tiền của Người dùng.

Để đăng ký hoàn lại tiền, Người dùng phải yêu cầu và hoàn thành một Form yêu cầu hoàn tiền/trả tiền và gửi mẫu tương ứng tới địa chỉ hỗ trợ của TRUSTDEX.IO

Bạn có thể lấy Form yêu cầu hoàn tiền/ trả tiền bằng cách gửi yêu cầu tới: [email protected].

Để ngăn chặn Hành vi bị cấm, tất cả các khoản thanh toán và thông tin liên quan đến hoàn tiền/ trả tiền có thể sẽ được TRUSTDEX.IO xác minh. Trong trường hợp này, TRUSTDEX.IO có thể yêu cầu Người dùng cung cấp các tài liệu nhất định, bao gồm các tài liệu nhận dạng, bản sao của Thẻ thanh toán và Hóa đơn của Người dùng hoặc/và bất kỳ chứng minh nào khác về thanh toán bị tranh chấp đã được thực hiện. Trong trường hợp Người dùng không cung cấp tài liệu hoặc thông tin thích hợp trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày yêu cầu TRUSTDEX.IO hoặc trong trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu được cung cấp, TRUSTDEX.IO sẽ có quyền từ chối yêu cầu Hoàn tiền.

TRUSTDEX.IO sẽ xử lý Form yêu cầu hoàn tiền/trả tiền của Người dùng ngay khi có thể. Thời gian đáp ứng sẽ khác nhau tùy thuộc vào các lý do đã nêu cho yêu cầu. Trong bất kỳ trường hợp nào, TRUSTDEX.IO sẽ thông báo cho Người dùng về kết quả của yêu cầu theo thời hạn quy định tại đây

Yêu cầu hoàn tiền sẽ chỉ được chấp nhận hoặc từ chối sau khi có sự xác nhận kỹ lưỡng từ TRUSTDEX.IO

GHI CHÚ: Việc nộp Form yêu cầu hoàn tiền/trả tiền không bảo đảm rằng yêu cầu của người dùng sẽ được đáp ứng.

4. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

(i) Tất cả các yêu cầu hoàn tiền nên được cung cấp cho TRUSTDEX.IO bằng cách hoàn thành Form yêu cầu trả tiền.

(ii) Thông báo được đề cập trong mục (i) ở trên phải được cung cấp cho TRUSTDEX.IO bằng cách hoàn thành Form yêu cầu hoàn tiền.

(iii) Form yêu cầu hoàn tiền đã hoàn thành nên được gửi tới địa chỉ điện tử của TRUSTDEX.IO với tiêu đề ‘Yêu cầu hoàn tiền’.

5. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẢ TIỀN

(i) Tất cả các yêu cầu hoàn tiền nên được cung cấp cho TRUSTDEX.IO bằng cách hoàn thành Form yêu cầu trả tiền.

(ii) Form yêu cầu trả tiền hoàn thành nên được gửi tới địa chỉ điện tử của TRUSTDEX.IO với tiêu đề ‘Yêu cầu trả tiền’.

(iii) Việc trả tiền chỉ được thực hiện thông qua Chuyển khoản ngân hàng và sau khi Người dùng cung cấp tất cả các chi tiết cho việc chuyển khoản Ngân hàng

6. THỜI GIAN XỬ LÝ

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Form yêu cầu hoàn tiền/trả tiền được tiếp nhận, TRUSTDEX.IO sẽ liên hệ với Người dùng để yêu cầu thêm thông tin (nếu cần) và Người dùng sẽ cung cấp các thông tin đó ngay khi có thể, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được trễ hơn 14 ngày kể từ ngày được yêu cầu.

TRUSTDEX.IO sẽ điều tra bất kỳ yêu cầu bồi hoàn nào của Người dùng và phản hồi sẽ thông báo cho Ngân hàng Phát hành của Người dùng về việc Dịch vụ hoặc Giao dịch bất kỳ nào đó có thể đã bị hủy bỏ.

 • trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặc thông tin bổ sung theo yêu cầu cuối cùng;
 • trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được Đơn yêu cầu hoàn tiền/trả tiền, nếu không có bất kỳ yêu cầu bổ sung thêm tài liệu hoặc thông tin gì.

Việc hoàn tiền/trả tiền sẽ được xử lý trong vòng 20 ngày làm việc từ ngày thông báo quyết định của TRUSTDEX.IO đến Người dùng.

Người dùng sẽ không được hoàn tiền/trả tiền:

 • Khi được TRUSTDEX.IO yêu cầu, Người dùng không cung cấp được cho TRUSTDEX.IO các thông tin/tài liệu trong các điều khoản quy định.
 • Nếu TRUSTDEX.IO nghi ngờ rằng Người dùng có, hoặc đang tham gia, hoặc có liên quan đến các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả Hành vi bị cấm.
 • Không có cơ sở để hoàn tiền/trả tiền.

GHI CHÚ: TRUSTDEX.IO có quyền khóa các khoản tiền của người dùng trong khi đang tiến hành điều tra về hoàn tiền/trả tiền, có nghĩa là các khoản tiền này không thể sử dụng được trong quá trình điều tra đó

7. BỒI HOÀN

TRUSTDEX.IO mong muốn Người dùng liên hệ bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ của TRUSTDEX.IO để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc thanh toán của Người dùng, trước khi Người dùng gửi bất kỳ yêu cầu bồi hoàn nào. Phần này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và/hoặc yêu cầu nào mà Người dùng có thể sử dụng với ngân hàng/tổ chức tài chính.

TRUSTDEX.IO sẽ điều tra bất kỳ yêu cầu bồi hoàn nào của Người dùng và phản hồi sẽ thông báo cho Ngân hàng Phát hành của Người dùng về việc Dịch vụ hoặc Giao dịch bất kỳ nào đó có thể đã bị hủy bỏ.

TRUSTDEX.IO có quyền tạm ngưng tài khoản của Người dùng và khóa Tài khoản Người dùng trong quá trình điều tra bồi hoàn.

8. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Bất kỳ khoản phí nào phát sinh trong quá trình hoàn tiền/trả tiền sẽ do Người dùng chịu trách nhiệm. Những khoản phí đó sẽ được trừ vào số tiền sẽ hoàn lại cho Người dùng.

Chính sách hoàn lại tiền này sẽ được điều chỉnh theo thời gian nếu có thay đổi trong pháp luật. Các điều khoản và điều kiện của Chính sách hoàn tiền có thể thay đổi bởi TRUSTDEX.IO và trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi nào, TRUSTDEX.IO sẽ đưa ra một thông báo thích hợp. Các thay đổi sẽ áp dụng sau khi TRUSTDEX.IO đã thông báo.

Trong trường hợp Người dùng không muốn chấp nhận Chính sách hoàn tiền sửa đổi, họ không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ của TRUSTDEX.IO. Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng Dịch vụ của họ sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách hoàn tiền mới.