Thông tin tài sản số

Công ty cổ phần đầu tư HVA được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010, với nghiệp vụ chính là đầu tư và tư vấn tài chính. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ bao gồm tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp, tư vấn mua bán hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, các dịch vụ thị trường vốn, dịch vụ định mức tín nhiệm, và hợp tác đầu tư các dự án công nghệ.

  • Số lượng phát hành: 250,000 trái phiếu
  • Mệnh giá: 100,000 đồng/trái phiếu
  • Giá trị phát hành: 25,000,000,000 đồng
  • Thời gian phát hành: Ngày 15/01/2019
  • Lãi suất: 12%/Năm
  • Kỳ hạn: 24 tháng
  • Kỳ thanh toán lãi: 1 tháng một lần
  • Chuyển nhượng: Cho phép chuyển nhượng

Lịch sử mua

Thời gian Số lượng mua Đơn giá Thành tiền