Chương trình đấu giá Gửi tiết kiệm TDC
Lãi suất khởi điểm: 129%/ 12 tháng. Nhận cuối kỳ, nhận TDC, quy đổi trực tiếp VNDC theo giá trị trên sàn Trustdex tại thời điểm nhận lãi suất. Đấu giá theo hình thức ai chọn lãi suất thấp nhất thì được. Thời gian mở đấu giá từ 9 giờ sáng ngày 01 đến 11 giờ trưa ngày 03 hàng tháng. Yêu cầu bắt buộc: + Người tham gia phải có ít nhất 10.000 TDC không bị khóa + Mỗi người chỉ được tham gia tối đa 3 gói đầu tư/tháng. + Mỗi gói, mỗi người chơi chỉ được 5 lần đặt giá. + Người chơi cần có 1 đơn hàng gửi tiết kiệm còn hiệu lực khi tham gia đấu giá lãi suất trong tháng
Thời gian mở đầu giá đợt 1 bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2019
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

10,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

20,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

20,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

20,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

20,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

20,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

50,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

50,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

50,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

50,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

50,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

100,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

200,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%
Gói đấu giá

500,000 TDC

 • Lãi suất đang đấu giá: 60%