Chính sách AML/KYC


Giới thiệu

Chính sách về Chống rửa tiền và Chính sách Khách hàng của TRUSTDEX.IO (sau đây gọi là "Chính sách AML / KYC") được chỉ định để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra do TRUSTDEX.IO đang tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Các quy định quốc tế và địa phương yêu cầu TRUSTDEX.IO thực hiện các thủ tục và cơ chế nội bộ hiệu quả để ngăn ngừa rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, buôn bán ma túy và buôn bán người, tham nhũng và hối lộ và hành động trong trường hợp có nghi ngờ Hoạt động từ Người sử dụng.

Chính sách AML / KYC bao gồm các vấn đề sau:

  1. Thủ tục xác minh
  2. Nhân viên tuân thủ
  3. Theo dõi các giao dịch
  4. Đánh giá rủi ro.

1. Thủ tục xác minh

Thủ tục xác minh danh tính của TRUSTDEX.IO yêu cầu Người dùng cung cấp TRUSTDEX.IO các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đáng tin cậy (ví dụ: ID quốc gia, hộ chiếu quốc tế, bảng kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích). Đối với những mục đích như vậy TRUSTDEX.IO có quyền thu thập thông tin nhận dạng của Người dùng cho mục đích Chính sách AML / KYC.

1.1. Xác minh danh tính

Thủ tục xác minh danh tính của TRUSTDEX.IO yêu cầu Người dùng cung cấp TRUSTDEX.IO các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đáng tin cậy (ví dụ: ID quốc gia, hộ chiếu quốc tế, bảng kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích). Đối với những mục đích như vậy TRUSTDEX.IO có quyền thu thập thông tin nhận dạng của Người dùng cho mục đích Chính sách AML / KYC.

TRUSTDEX.IO sẽ thực hiện các bước để xác nhận tính xác thực của tài liệu và thông tin do Người sử dụng cung cấp. Tất cả các phương pháp hợp pháp để kiểm tra lại thông tin nhận dạng sẽ được sử dụng và TRUSTDEX.IO có quyền điều tra một số Người dùng nhất định đã được xác định là có nguy cơ hoặc nghi ngờ.

TRUSTDEX.IO có quyền xác minh danh tính của Người Sử Dụng thường xuyên, đặc biệt khi thông tin nhận dạng của họ đã bị thay đổi hoặc hoạt động của họ có vẻ đáng nghi ngờ (không bình thường đối với Người dùng cụ thể). Ngoài ra, TRUSTDEX.IO có quyền yêu cầu các tài liệu cập nhật từ Người dùng, mặc dù họ đã vượt qua quá trình xác minh danh tính trong quá khứ.

Thông tin nhận dạng của người dùng sẽ được thu thập, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ chặt chẽ theo Chính sách bảo mật của TRUSTDEX.IO và các quy định có liên quan.

Khi nhận dạng của Người dùng đã được xác minh, TRUSTDEX.IO có thể tự loại bỏ trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn trong trường hợp Dịch vụ của mình được sử dụng để tiến hành hoạt động bất hợp pháp.

1.2. Xác minh thẻ

Người sử dụng có ý định sử dụng thẻ thanh toán có liên quan đến Dịch vụ của TRUSTDEX.IO phải vượt qua việc xác minh thẻ theo các hướng dẫn có sẵn trên Trang của TRUSTDEX.IO.

2. Nhân viên tuân thủ

Nhân viên tuân thủ là người, được TRUSTDEX.IO ủy quyền hợp pháp, có nhiệm vụ đảm bảo thực hiện có hiệu quả và thực thi Chính sách AML / KYC. Trách nhiệm của Cán bộ tuân thủ là giám sát tất cả các khía cạnh của việc tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của TRUSTDEX.IO, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

A. Thu thập thông tin nhận dạng của Người dùng.
B. Thiết lập và cập nhật các chính sách và thủ tục nội bộ để hoàn thành, xem xét, nộp và duy trì tất cả các báo cáo và hồ sơ theo yêu cầu của luật pháp và các quy định hiện hành.
C. Theo dõi các giao dịch và điều tra bất kỳ sự sai lệch đáng kể nào từ hoạt động bình thường.
D. Thực hiện một hệ thống quản lý hồ sơ để lưu trữ và tìm kiếm các tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu và nhật ký thích hợp.
E. Cập nhật đánh giá rủi ro thường xuyên.
F. Cung cấp thực thi pháp luật thông tin theo yêu cầu theo luật pháp và các quy định hiện hành.

Nhân viên tuân thủ Pháp luật có quyền tương tác với cơ quan thực thi pháp luật, có liên quan đến việc phòng ngừa rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

3. Theo dõi các giao dịch

Theo dõi các giao dịch a. Người dùng được biết không chỉ bằng cách xác minh danh tính của họ (họ là ai) mà quan trọng hơn là phân tích các mô hình giao dịch của họ (những gì họ làm). Vì vậy, TRUSTDEX.IO dựa vào phân tích dữ liệu như là một công cụ đánh giá rủi ro và nghi ngờ. TRUSTDEX.IO thực hiện nhiều công việc liên quan đến tuân thủ, bao gồm thu thập dữ liệu, lọc, lưu trữ hồ sơ, điều tra và báo cáo.

b. Kiểm tra hàng ngày của Người dùng chống lại các "danh sách đen" đã được công nhận (ví dụ như OFAC), tổng hợp chuyển khoản bằng nhiều điểm dữ liệu, đặt Người dùng trên danh sách xem và danh sách từ chối dịch vụ, mở các vụ điều tra khi cần thiết, gửi các thông tin liên lạc nội bộ và điền các báo cáo theo luật định nếu áp dụng;

4. Quản lý rủi ro

  • Về chính sách AML / KYC, TRUSTDEX.IO sẽ giám sát tất cả các giao dịch và nó có quyền:
  • Đảm bảo rằng các giao dịch có tính chất đáng ngờ được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp thông qua Cán bộ tuân thủ;
  • Yêu cầu Người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin và tài liệu bổ sung nào trong trường hợp các giao dịch đáng ngờ;
  • Đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản Người dùng khi TRUSTDEX.IO nghi ngờ hợp lý rằng Người dùng đó tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.